EGZAMINY

Najbliższa sesja egzaminacyjna:

Dźwiniacz Dolny koło Ustrzyk Dolnych       03.08.2019 r /sesja odwołana /

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie następujących dokumentów:

Wypełniony WNIOSEK
Potwierdzenie wpłaty egzaminacyjnej

 • Opłata za egzamin teoretyczny wynosi 55 zł.
 • Opłata za egzamin praktyczny wynosi 44 zł.
 • Opłatę wnosimy na poniższe konto:Urząd Lotnictwa Cywilnego
  ul. M. Flisa 2
  02-247 Warszawa
  NBP O/O Warszawa
  31 1010 1010 0022 9322 3100 0000

Dokonując wpłaty za egzamin należy dokładnie opisać tytuł wpłaty. W tytule wpłaty należy podać następujące informacje:

 • Jakiego egzaminu opłata dotyczy (teoretycznego / praktycznego)
 • Imię i nazwisko osoby zgłaszającej się na egzamin.

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia teoretycznego i praktycznego WD-6 lub WD-4.
Opłata za wydanie Świadectwa Kwalifikacji 44 zł. Opłatę wnosimy na to samo konto co wpłaty za egzamin.
Dokonując wpłaty za wydanie ŚK należy dokładnie opisać tytuł wpłaty. W tytule wpłaty należy podać następujące informacje:

 • Jakiego dokumentu opłata dotyczy (Świadectwo Kwalifikacji)
 • Imię i nazwisko

Warunkiem przystąpienia do egzaminu praktycznego jest posiadanie następujących dokumentów :

Ubezpieczenie OC rozszerzone o uprawianie paralotniarstwa, np. www.lotnictwo.finansowachata.pl
Komplet sprzętu paralotniowego z ważnym dopuszczeniem do eksploatacji w Polsce (karta paralotni). Istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu na miejscu za opłatą.

UWAGA !!
Dla ułatwienia i przyspieszenia procedury wydania Świadectwa Kwalifikacji do dokumentacji proszę załączyć potwierdzenia wpłaty za egzaminy (teoretyczny i praktyczny) oraz za wydanie Świadectwa Kwalifikacji. (Opłata egzaminacyjna.)
Przypominamy, że niektórym osobom przysługuje prawo do obniżenia wysokości opłaty za egzaminy o 50%. Należą do nich:
młodzież ucząca się, która nie ukończyła 24. roku życia,
żołnierze odbywający zasadniczą służbę wojskową,
osoby niepełnosprawne.
W każdym przypadku gdy kandydat ubiega się o obniżenia wysokości opłaty za egzaminy, konieczne jest dołączenie do wniosku kopi dokumentu potwierdzającego prawo do zniżki (na egzaminie należy okazać oryginał). Z obowiązku tego zwolniona jest młodzież, która ma prawo do obniżenia wysokości opłaty za egzaminy o 25% z tytułu nie ukończenia 21. roku życia. W tym przypadku opłatę wylicza się na podstawie przedstawienia dokumentu zawierającego datę urodzenia.